Kurzy hodnotenia piva

SENZORICKÉ LABORATÓRIUM
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

záujemcom ponúka 

KURZY SENZORICKÉHO HODNOTENIA PIVA

Kurzy sú určené pre osoby z oblasti výroby, predaja a hodnotenia kvality piva, ako aj pre konzumentov a priaznivcov tohto nápoja, ktorí sa rozhodli prehĺbiť svoje vedomosti a schopnosti v tejto oblasti.

Absolventi kurzu sa oboznámia s metódami senzorického hodnotenia piva, naučia sa pivu lepšie rozumieť, charakterizovať jeho prednosti ako aj rozpoznať a definovať jeho chyby a prípadné nedostatky. Spoznajú postup pri degustácii piva a oboznámia sa s používanými bodovacími systémami hodnotenia piva.

Kurzy pozostávajú z teoretických a odborných prednášok, z praktických cvičení a zo záverečného preskúšania.

Po absolvovaní dvojdňového kurzu, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR účastníci dostanú Osvedčenie o absolvovaní kurzu a Osvedčenie vybraného posudzovateľa podľa normy STN EN ISO 8586.

Odborným garantom kurzov je Doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.

Termíny kurzov sa prispôsobujú požiadavkám záujemcov.

Najbližší kurz hodnotenia piva

sa uskutoční 6. júna – 7. júna 2018

Podrobnejšie informácie o kurzoch Vám poskytnú tieto kontaktné osoby:

Ing. Vladimír Žúbor, PhD
vladimir.zubor@stuba.sk
mobil: 0918 674 197

Gabriela Sisáková
g.sisakova@zoznam.sk
mobil: 0905 416 211

Fotogaléria z kurzov senzorického hodnotenia piva

Ďalej ponúkame aj tieto kurzy vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR:
• Senzorické hodnotenie destilátov
• Senzorické hodnotenie vína
• Senzorické hodnotenie potravín a obalov

Viac informácií o kurzoch senzorického hodnotenia nájdete tu!