Kurzy hodnotenia piva

SENZORICKÉ LABORATÓRIUM
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

záujemcom ponúka 

KURZY SENZORICKÉHO HODNOTENIA PIVA

Kurzy sú určené pre osoby z oblasti výroby, predaja a hodnotenia kvality piva, ako aj pre konzumentov a priaznivcov tohto nápoja, ktorí sa rozhodli prehĺbiť svoje vedomosti a schopnosti v tejto oblasti.

Absolventi kurzu sa oboznámia s metódami senzorického hodnotenia piva, naučia sa pivu lepšie rozumieť, charakterizovať jeho prednosti ako aj rozpoznať a definovať jeho chyby a prípadné nedostatky. Spoznajú postup pri degustácii piva a oboznámia sa s používanými bodovacími systémami hodnotenia piva.

Kurzy pozostávajú z teoretických a odborných prednášok, z praktických cvičení a zo záverečného preskúšania.

Po absolvovaní dvojdňového kurzu, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR účastníci dostanú Osvedčenie o absolvovaní kurzu a Osvedčenie vybraného posudzovateľa podľa normy STN EN ISO 8586.

Odborným garantom kurzov je Doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.

Termíny kurzov sa prispôsobujú požiadavkám záujemcov.

Podrobnejšie informácie o kurzoch Vám poskytnú tieto kontaktné osoby:

Ing. Vladimír Žúbor, PhD
vladimir.zubor@stuba.sk
mobil: 0918 674 197

Gabriela Sisáková
g.sisakova@zoznam.sk
mobil: 0905 416 211

Fotogaléria z kurzov senzorického hodnotenia piva

Ďalej ponúkame aj tieto kurzy vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR:
• Senzorické hodnotenie destilátov
• Senzorické hodnotenie vína
• Senzorické hodnotenie potravín a obalov

Viac informácií o kurzoch senzorického hodnotenia nájdete tu!