Slovenskí výrobcovia sladu hľadajú nové druhy odrôd

Sladovnícky jačmeň

Výrobcovia slovenského sladu pozorne vnímajú dianie v oblasti obilnín v súvislosti s dianím na Ukrajine. Zároveň však upozorňujú, že je nevyhnutné, aby štát pracoval na podpore pestovania jačmeňa na Slovensku. Slad z neho vyrábaný je najúspešnejšou poľnohospodárskou komoditou po prvom spracovaní Slovenska a sladovnícko-pivovarnícky priemysel prispieva do štátnej pokladne každoročne viac ako 100 miliónmi eur.

Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby jeho pestovateľov i samotný sektor štát podporoval. Tieto témy dominovali „Sladovníckemu poľnému dňu“ organizovanému Slovenským združením výrobcov piva a sladu (SZVPS) a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSÚP).

 Rastúce náklady

„Situácia v poľnohospodárstve i v sladovnícko-pivovarníckom sektore je vzhľadom na rastúce náklady náročná. Zároveň však spolu s našimi pestovateľmi i pivovarmi vnímame záväzok, ktorým je pestovanie a produkcia najúspešnejšej exportnej poľnohospodárskej komodity po prvom spracovaní, slovenského sladu.

Ten má špičkové meno v celej Európe a chceme, aby tomu tak bolo aj do budúcnosti. Nevyhnutná je však podpora štátu, ktorá zatiaľ absentuje a zároveň podpora digitalizácie poľnohospodárstva. Moderné technológie, ktoré sme dnes na Sladovníckom poľnom dni predstavili ukazujú, že dokážu nielen znižovať náklady, ale aj šetriť prírodné zdroje,“ povedal Tomáš Ševčík, predseda Sladovníckej sekcie SZVPS.

V rámci spoločného projektu SZVPS a ÚKSÚP vysiali celkovo 25 rôznych odrôd jarného i ozimného sladovníckeho jačmeňa. Výsev uskutočnil ÚKSÚP na svojej skúšobnej stanici vo Veľkých Ripňanoch priamo v teréne, v skutočných slovenských podmienkach.

Klimatické zmeny

„ÚKSÚP akútne vníma nevyhnutnosť prípravy slovenského poľnohospodárstva na prichádzajúcu klimatickú zmenu. Našou úlohou je zabezpečovať štátne kontroly v rastlinnej a živočíšnej výrobe od  pôdy, cez odrody poľnohospodárskych plodín, osivá a sadivá, výživu a ochranu rastlín, vnútornú a vonkajšiu karanténu aj poľnohospodárske potreby, priemyselné hnojivá, pesticídy a krmivá.

Spoluprácu so Slovenským združením výrobcov piva a sladu v oblasti najmodernejších technológií precízneho poľnohospodárstva vnímame akú správnu cestu aj pre Slovensko. Menej hnojív, prípravkov na ochranu rastlín, či spotreby vody a zároveň stabilnejšie a dokonca vyššie výnosy plodín. Je to cesta, ktorá nám špeciálne v dnešnej dobe pomôže zabezpečovať našu potravinovú sebestačnosť za udržateľnejšie náklady a viac v súlade s prírodou“, uviedol Ján Berceli, generálny riaditeľ ÚKSÚP.

Záujem o spracovanie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku pretrváva. Venuje sa mu celkovo sedem sladovní. V roku 2021 presiahla spotreba sladovníckeho jačmeňa úroveň 350 000 ton. Tohtoročnú úrodu ozimných jačmeňov očakávajú sladovníci zhruba na úrovni predchádzajúceho roku. Menej však bude pre pokles vysiatych výmer jarného sladovníckeho jačmeňa, aj keď výnosy z hektára by mohli zostať na minuloročnej úrovni.

Bez podpory vlády

„Sladovnícky jačmeň, špičkový slad i kvalitné pivo majú na Slovensku dlhú tradíciu. Je však nevyhnutné, aby sa budúcnosťou tejto oblasti začal zaoberať aj štát, ktorý na jej udržanie nemá žiadnu stratégiu.

Jednej z posledných funkčných vertikál, v ktorej sa vyrobí od poľa až na stôl všetko na Slovensku, agrorezort pri príprave Koncepcie spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte 2035 nevenoval ani jedinú kapitolu. Veríme, že sa to v budúcnosti zmení a táto silná a úspešná oblasť slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva bude mať náležitú podporu zo strany štátu,“ zdôraznil Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS). V roku 2022 plánuje sedem slovenských sladovní spotrebovať približne 370 000 ton sladovníckeho jačmeňa.

Snímka: SZVPS