Skončili sa domovaričom „zlaté časy“? Poslanci hlásia zmenu

Domovariči

Minulý týždeň prebehla médiami správa, ktorá pre bežného čitateľa mohla navodiť dojem, že sa stala dobrá vec. Titulky totiž hlásali, že  domáce pivo bude oslobodené od spotrebnej dane. Určite však veľa radosti domácim pivovarníkom neprinesie.

Novela zákona

O pripravovanej zmene informoval napríklad aj portál Webnoviny.sk. Ten priniesol informáciu, že ak si bude niekto doma od začiatku budúceho roka variť pivo, nebude z neho platiť spotrebnú daň. Týkalo sa to však len produkcie, ktorá sa zmestí do objemu 10 hektolitrov.

Zákon predložili poslanci SaS spolu s poslancom za OĽaNO Györgym Gyimesim. Odvolávali sa pritom na nariadenie Európskej únie, keď môžu členské štáty vyňať zo spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami za predpokladu, že nedochádza k predaju tohto piva.

Slovensko doteraz túto možnosť nevyužívalo.  „Predložený návrh preto túto úpravu mení v prospech súkromných drobných výrobcov piva, z ktorých mnohí by výrobu piva radi vykonávali ako svoju voľnočasovú aktivitu a bráni im v tom ani nie tak finančná bariéra zdaňovania malého množstva piva, ktoré vyrobia, ako skôr nelegálny charakter prípadnej domáckej výroby podľa súčasných predpisov a mimoriadna administratívna náročnosť jeho prípadnej legalizácie,“ píše sa v dôvodovej správe zákona.

Vo vzduchoprázdne

Pre domovaričov to znamená koniec „dobrých“ či „zlatých“ časov, keď si ich nikto nevšímal a boli na okraji záujmu. Prečo? Domáce varenie piva bolo dnes akoby vytesnené na okraj. Dalo by sa povedať, že fungovalo mimo zákona. Zákon totiž domovaričov neriešil, tým pádom pre nich platili zákony ako pre profesionálne pivovary.

Domovariči boli oficiálne oslobodení od platenia dane, ak jej výška nepresiahla päť eur za mesiac. V praxi to znamenalo, že niekto navaril zhruba 25 litrov 10-stupňového piva, dane platiť nemusel. Ak však navaril viac a neprihlásil sa, porušoval zákon.

Úrady však na domovaričov „nepoľovali“. Nechávali ich žiť akoby vo vzduchoprázdne. A treba povedať, že niektorí domovariči to využívali na plné dúšky. Možno aj vďaka tomuto stavu Slovensku vznikla početná komunita domovaričov. Práve vďaka nej vznikol boom remeselného piva.

Po novom sa to však zmení. Novela zákona, totiž zavádza pre domovaričov byrokraciu. Zákon totiž zavádza oznamovaciu povinnosť. „Súkromný výrobca piva je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. januára príslušného kalendárneho roka predpokladanú ročnú výrobu piva v hektolitroch,“ píše sa v zákone.

Ak niekto vyrobí viac piva ako 10 hektolitrov, bude ho musieť zdaniť. Otázka je, ako budú úrady toto opatrenie kontrolovať. Domáci variči piva sú aj tak v nevýhode oproti domácim vinárom, ktorí môžu produkovať vína bez akýchkoľvek obmedzení.

Prečítajte si upravené znenie zákona

㤠65a
Osobitná úprava oslobodenia od dane pre súkromného výrobcu piva

(1) Súkromným výrobcom piva sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá na daňovom území vyrába pivo a spĺňa tieto podmienky:
a) ročná výroba piva nie je väčšia ako 10 hl; ročnou výrobou piva sa rozumie množstvo piva, ktoré bolo v danom kalendárnom roku vyrobené súkromným výrobcom piva,
b) pivo vyrába výlučne pre vlastnú spotrebu a spotrebu jeho domácnosti12) alebo pre spotrebu jeho blízkymi osobami,6)
c) pivo vyrobené súkromným výrobcom piva nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.

(2) Súkromný výrobca piva je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. januára príslušného kalendárneho roka predpokladanú ročnú výrobu piva v hl. Ak súkromný výrobca piva začne vyrábať pivo v priebehu kalendárneho roka, je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začal pivo vyrábať, predpokladanú ročnú výrobu piva. Predpokladaná ročná výroba piva sa vypočíta ako dvanásťnásobok podielu predpokladanej výroby od jej začatia do konca roku a počtu mesiacov výroby v kalendárnom roku vrátane mesiaca, v ktorom sa začala výroba.

(3) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Ak súkromný výrobca piva vyrobí viac ako 10 hl piva za kalendárny rok, vzniká daňová povinnosť podľa § 10 ods. 2 písm. b), a to z množstva piva, ktoré prevýši množstvo piva uvedené v odseku 1 písm. a). Na množstvo piva prevyšujúce množstvo uvedené v odseku 1 písm. a) sa uplatní základná sadzba dane podľa § 6 ods. 6 písm. a). Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie colnému úradu najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 12 primerane.“

Prečítajte si aj

Domovariči majú svojho „Edisona“. Odštartoval ho výčap od manželky

Obrázok od Pexels z Pixabay.