Domovariči pozor, voči štátu máte novú povinnosť

Sklo

Domovaričov čakajú od 1. januára 2023 nové povinnosti. Každý, kto si vyrába pivo pre svoju vlastnú spotrebu, musí túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému colnému úradu. V opačnom prípade mu hrozí pokuta až do výšky tritisíc eur.

Do 25. januára

Ako informuje Finančná správa, súkromným výrobcom piva je podľa platnej legislatívy každá fyzická osoba, ktorá ročne nevyrobí viac ako 10 hektolitrov piva, vyrába ho výlučne pre vlastnú spotrebu alebo pre blízke osoby a pivo nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.

Každý takýto výrobca je po novom povinný oznámiť najneskôr do 25. januára príslušného kalendárneho roka predpokladanú ročnú výrobu piva v hektolitroch, meno a priezvisko, trvalý pobyt a adresu miesta, kde bude pivo vyrábať.

Rovnaké náležitosti oznamujú aj tí, ktorí začnú pivo vyrábať počas roka. V takomto prípade musia túto skutočnosť oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začali pivo vyrábať. Predpokladaná ročná výroba piva sa vypočíta ako dvanásťnásobok podielu predpokladanej výroby od jej začatia do konca roka a počtu mesiacov výroby v kalendárnom roku vrátane mesiaca, v ktorom sa začala výroba.

Viacero spôsobov

Vzor oznámenia nemá predpísanú formu. Doručiť miestne príslušnému colnému úradu je ho možné viacerými spôsobmi, a to poštou, alebo osobne v listinnej forme alebo elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy resp. Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).

Dôležitou informáciou je aj to, že podomácky vyrobené pivo je oslobodené od dane najviac v množstve 10 hektolitrov za kalendárny rok. V takomto prípade súkromný výrobca nemusí podať daňové priznanie ani zaplatiť spotrebnú daň.

Ak vyrobené množstvo piva prevýši hranicu 10 hektolitrov, potrebné je už podať daňové priznanie, pričom sa uplatňuje základná sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov, teda 3,587 eura/hl/percento objemu skutočného obsahu alkoholu. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Povinnosť podať DP a zaplatiť daň odpadá len v prípade, ak vzniknutá daňová povinnosť nepresiahne päť eur.

Ako vypočítať daň?

Osoba vyrobí v kalendárnom roku (nad povolené množstvo 10 hl za kalendárny rok) 27 litrov 5- % piva. Daň sa vypočíta nasledovným spôsobom: 0,270 hl x 5 x 3,587 = 4,84 eura. Keďže daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, súkromný výrobca piva v uvedenom prípade nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň a to aj napriek tomu, že množstvo 10 hl vyrobeného piva za kalendárny rok bolo prekročené o 27 litrov.

Hrozba pokuty

V prípade, že si súkromný výrobca piva nesplní oznamovaciu povinnosť voči colnému úradu, dopúšťa sa správneho deliktu, za čo mu môže byť udelená pokuta od 30 eur do 3 000 eur. V prípade nepodania daňového priznania a nezaplatenia dane mu hrozí pokuta od 30 eur do 16 000 eur.

V prípade, že nebude výrobca vedieť preukázať počas kontroly pôvod alebo spôsob nadobudnutia piva dopúšťa sa priestupku za čo mu hrozí pokuta v závislosti od výšky dane pripadajúcej na množstvo zisteného piva najmenej však 100 eur.

Finančná správa pre súkromných výrobcov piva pripravila aj obsiahly informačný materiál, ktorý je dostupný na portáli finančnej správy. V prípade nejasností je nápomocné aj call centrum na tel. čísle 048/431722 – voľba č. 5.

Návod ako vyplniť dotazník

Návod, ako vyplniť dotazník pre domovaričov prinieslo občianske združenie BrewHub.

Ak vlastníte občiansky preukaz s čipom a nahratými certifikátmi pre elektronický podpis tak túto oznamovaciu povinnosť viete vybaviť veľmi jednoducho a rýchlo.

  1. Otvorte si službu „Všeobecné podanie – colný úrad (CÚ)“ na adrese www.slovensko.sk
  2. Vyberte si mieste príslušný colný úrad k adrese vášho trvalého bydliska, napríklad „Finančné riaditeľstvo SR, colný úrad Bratislava“ a kliknite na tlačidlo „Prejsť na službu“
  3. Prihláste sa pomocou svojho občianskeho preukazu
  4. Vyplňte elektronický dokument

– oblasť podania: Správa spotrebných daní

– agenda: Spotrebná daň z piva

– časť agendy: Registrácia, evidencia, povolenie

– typ podania: Oznámenie

– identifikačné údaje subjektu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby

  1. Vyplňte text podania, napríklad: Na základe platnej legislatívy Vám ako súkromný výrobca piva oznamujem nasledovné skutočnosti:

– meno a priezvisko: …………………….

– adresa trvalého pobytu: ……………………….

– adresa kde sa bude pivo vyrábať: ……………….

– predpokladaný objem vyrobeného piva v roku 2023: 10 hl

  1. Elektronický dokument podpíšte (elektronickým podpisom) a odošlite.

Prečítajte si aj

Domovariči chcú vyšší limit. Matovičov rezort ich nepoteší

Snímka od Thanh Serious z Unsplash.