Pivovarníci majú šancu na eurofondy. Štát pre nich pripravil výzvu

Pivovary - eurofondy

Všetci veríme, že ťažké časy gastrosektora raz skončia. Už viackrát sa pritom ukázalo, že v dobrých dobách treba myslieť na tie zlé a v zlých na tie dobré. Možno tejto teórii pomôže aj nová výzva, ktorej cieľom je pomôcť aj pivovarníkom. Môžu získať eurofondy.

Aj pivovarníkom

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2022. Jej hlavným cieľom je podporiť investície do hmotného majetku a podpora pre investície na spracovanie alebo vývoj poľnohospodárskych produktov. Konkrétne spomína: Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby.

Agentúra vymenúva osem oblastí, ktorých sa výzva dotýka. A šiesta výzva sa týka aj pivovarnícko-sladovníckeho priemyslu. Termín uzávierky výzvy je stanovený na koniec marca tohto roka.

Pre šiestu oblasť podpory, do ktorej patria okrem pivovarnícko-sladovníckeho priemyslu aj liehovarnícky a vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel je vyčlenených 32 miliónov eur.

Rozdiel podľa regiónov

Minimálna výška pomoci dosahuje 10-tisíc eur, maximálna až dva milióny eur.  Najvyššiu čiastku pritom môže dostať len projekt, ktorý sa nachádza mimo Bratislavského kraja. V tomto kraji môže dostať projekt maximálne 200-tisíc eur.

Kompletné podmienky pomoci nájdete na tomto linku

Výška podpory sa zároveň odvíja od umiestnenia. Ak niekto pripravuje pivovar v Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom alebo žilinskom kraji  a jeho podnik je podľa pravidiel v kategórií mikro alebo malý môže získať dotáciu až vo výške 55 percent oprávnených výdavkov. Pre stredné podniky je najvyššia suma do 45 percent.  Vo zvyšných krajoch je podpora 45, resp. 35 percent v týchto kategóriách.

Žiadosť sa podáva elektronicky a žiadateľ musí splniť podmienky. Napríklad nesmie byť voči nemu vedené konkurzné konanie s nesmie mať záväzky voči štátu po lehote splatnosti.

Prečítajte si aj

Chcete stavať vlastný minipivovar? Sme tu pre vás

Snímka: Pixabay/Cerdadebbie